Переслідування «Просвіти» польською владою на Волині у міжвоєнний період

  • Людмила Стрільчук
Ключові слова: Волинь, товариство «Просвіта», українське шкільництво, культура, польська влада, Друга Річ Посполита, національна політика, репресії, міжвоєнні десятиліття

Анотація

У статті проаналізовано причини переслідування товариств «Просвіти» на Волині польською владою у міжвоєнний період. Охарактеризовано політичну ситуацію, що склалася на землях Західної України після завершення Першої світової війни, особливості утвердження на цих територія польської влади та її національну політику. Висвітлено нереалізовані можливості «Просвіт» на Волині та з’ясовано стосунки між національно- культурною організацією українців і польською державною адміністрацією в період воєводства Генріха Юзевського.

Посилання

1. Державний архів Волинської області. Ф. 46., оп. 9 а, спр. 1076.
2. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. / Л.О. зашкільняк, М.Г. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
3. Зуляк І. Взаємини «Просвіти» Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період [Текст] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1 : у 2 ч., ч. 1. – С. 30 – 32.
4. Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939) : монографія / І. С. Зуляк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 946 с.
5. Крамар Ю. Ліквідація товариства «Просвіта» на західноволинських землях (1928 – 1933 рр.) / Ю. Крамар // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки» – № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 58 – 63.
6. Кучеререпа М. ВУО: Волинське українське об’єднання (1931 – 1939 рр.) / М. Кучерепа, Р. Давидюк; відпов. ред. А. Якубюк. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 419 с.
7. Кучерепа М. Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918 – 1939 рр. / М. Кучерепа // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки» - № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 27 – 35.
8. Стрільчук Л. Політика Другої Речі Посполитої на території Західної Волині щодо національних та громадських організацій / Л. Стрільчук // Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої темі прометеїзму «Видатні постаті прометеїзму. Геррик Юзевський і його спадщина (до 125 річниці з дня народження)». Сьома щорічна сесія на тему прометеїзму. м. Луцьк, 26-27 жовтня 2017 р. – Луцьк, 2017. – С.15.
9. Філіпович М. Луцька «Просвіта». 1918–1935 рр. : монографія / М. Б. Філіпович. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 240 с.
10. Юзевський Г. Замість щоденника / Генрик Юзевський; пер.Ю.Васейко, за аг.ред. М. Кучерепи. – Луцьк: Вежа- Друк, 2017. –168 с.
11. Archiwum Akt Nowych (AAN). Urząd Wojewódzki Wołyński (UWW), sygn. 979/64.
12. Strilchuk Liudmyla. The Ukrainian-Polish Confrontation in Volhynia in the Second World War: Historical Memory Transformations / L. Strilchuk // Codrul Cosminului, Vol. XXIV, No. 1, July 2018, - Р. 145-165.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2018). Переслідування «Просвіти» польською владою на Волині у міжвоєнний період. Літопис Волині, (19), 82-87. вилучено із http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/83
Розділ
Статті